Написати нам
 • en
 • ru
 • ua
  • Home
  • Правила повернення грошей

  Правила повернення грошей

  Ми гарантуємо повне повернення коштів, за вирахуванням комісій платіжних систем. У період 14-ти днів після того, як послуга була активована.

  За яких умов відбувається повернення коштів?

  • Грошові кошти повертаються тільки за хостинг, на інші послуги – не розповсюджується;
  • Повернення коштів можливе, якщо замовлення послуги відбувається вперше, без можливості повторного підключення до неї.
  • Отримати грошові кошти є можливість тільки в зазначений термін –  14 днів після активації послуги;
  • Повертається вся вартість сервісу, крім комісії платіжних систем;
  • Якщо оплата послуги проводилася за допомогою карт VISA і MasterCard, повернуті кошти нараховуються на карту, з якої відбувався платіж. Зазвичай зарахування протягом 3-х банківських днів;
  • Грошові кошти повертаються за тими ж реквізитами, з яких була проведена оплата послуг;
  • У разі, якщо оплата була проведена фізособою через відділення банку, то кошти можуть бути повернені одним із таких способів:
   • На карту, власник якої є Платник. Для цього необхідно написати запит в техпідтримку, вказати номер картки та ПІБ одержувача.
   • На дебетову карту будь-якого банку України, власник якої є Платник. При цьому користувач повинен надати всі реквізити для відправки коштів на свою карту. А саме: найменування одержувача, IBAN, призначення платежу, номер карти, ПІБ власника картки.
   • Іншим способом, який буде зручний для обох сторін.
  • Для повернення коштів юридичним особам або ФОП необхідно виконати інструкцію, попередньо звернувшись до служби технічної підтримки;
  • Повернення оплати здійснюється протягом 10 днів з моменту подачі заявки;
  • Повернення оплати не проводиться при порушенні правил використання хостингу.

  Правила Возврат Денег

  Мы гарантируем полный возврат средств, за вычетом комиссий платежных систем. В период 14 дней после того, как услуга была активирована.

  При каких условиях происходит возврат средств?

  • Денежные средства возвращаются только за хостинг, другие услуги – не распространяется;
  • Возврат средств возможен, если заказ услуги производится впервые, без возможности повторного подключения к ней.
  • Получить денежные средства есть возможность только в указанный срок – 14 дней после активации услуги;
  • Возвращается вся стоимость сервиса, кроме комиссии платежных систем;
  • Если оплата услуги производилась с помощью карт VISA и MasterCard, возвращенные средства начисляются на карту, с которой производился платеж. Обычно зачисление в течение 3-х банковских дней;
  • Денежные средства возвращаются по тем же реквизитам, по которым была произведена оплата услуг;
  • В случае если оплата была произведена физлицом через отделение банка, то средства могут быть возвращены одним из следующих способов:
  • На карту, владелец которой является плательщиком. Для этого необходимо написать запрос в техподдержку, указать номер карты и ФИО получателя.
  • На дебетовую карту любого банка Украины, владелец которой является плательщиком. При этом пользователь должен предоставить все реквизиты для отправки денежных средств на свою карту. А именно: наименование получателя, IBAN, назначение платежа, номер карты, ФИО владельца карты.
  • Другим способом, который будет удобен для обеих сторон.
  • Для возврата средств юридическим лицам или ФЛП необходимо выполнить инструкцию, предварительно обратившись в службу технической поддержки;
  • Возврат оплаты производится в течение 10 дней с момента подачи заявки;
  • Возврат оплаты не производится при нарушении правил использования хостинга.

  Refund Policy

  We guarantee a full refund, less payment system fees. Within 14 days after the service has been activated.

  Under what conditions are refunds made?

  • Money is refunded only for hosting services, other services are not covered;
  • Refunds are available if the service is ordered for the first time, without the possibility of re-connection to the service.
  • Money can be received only within a specified period – 14 days after service activation;
  • The whole cost of the service is refunded, except for the fees of payment systems;
  • If payment for the service was made by VISA and MasterCard, the refunded funds will be credited to the card from which payment was made. Usually they are credited within 3 banking days;
  • Funds are returned to the same bank details under which payment for services was made;
  • If payment was made by individual through the bank branch, then funds can be returned by one of the following ways:
  • To the card whose owner is the payer. To do this you should write a request to the technical support, indicate the card number and full name of the recipient.
  • To a debit card of any bank of Ukraine the owner of which is a payer. The user must provide all details to send money to his card. Namely: the name of the recipient, IBAN, purpose of payment, card number, name of the cardholder.
  • Another way that will be convenient for both parties.
  • Legal entities or sole proprietors should follow the instructions for a refund by contacting the technical support service beforehand;
  • Refund of payment is made within 10 days from the date of application;
  • Refunds are not issued in case of violation of hosting usage rules.