Написати нам
 • en
 • ru
 • ua
  • Home
  • Загальні умови та правила

  Загальні умови та правила

  Загальні умови та правила встановлюють на яких умовах користуватися  нашим сайтом та сервісами.

  Вік користувача

  Щоб користуватися нашими послугами та сайтом необхідно досягти повноліття або згоду батьків чи опікунів. Якщо ми не впевнені в дотриманні вказаних умов, можемо вимагати підтвердження повноліття або згоди батьків чи опікунів.

  Конфіденційність

  Ми просимо надати лише ту інформацію, яка необхідна для надання послуг. В разі необхідності ми можемо подати запит про надання додаткових даних. Ми постійно слідкуємо за безпекою Ваших даних. Виконуємо необхідні операції для надійного захисту інформації.

  Сайт

  Сайт розроблений для популяризації послуг та зв’язку з нами. На сторінках можливо використання посилань на інші ресурси. Це зроблено для Вашої зручності, зміст сторонніх порталів ми не контролюємо, тому з правилами їх користування рекомендуємо ознайомитись окремо.

  Послуги

  Наші послуги спрямовані на перенесення Ваших даних на хмарні сервери. Будь-який сервіс надається в рамках договору з нашою компанією. Послуги спрямовані для використання у цілях не заборонених національним та міжнародним законодавством. Послуги характеризуються: метою застосування; місцем розміщення серверів; рівнем гарантованої доступності; можливістю вибору серверної операційної системи; можливістю оренди ліцензій на програмне забезпечення; способом взаємодії; рівнем обслуговування; можливістю додаткового розширення, вартістю тощо. Використання будь-якого сервісу платне. Оплата послуг здійснюється на умовах 100% передоплати.

  Умови

  Ми залишаємо за собою право використовувати Ваш відгук для популяризації сайту. Ми не несемо відповідальності за Ваші дії, дії сторонніх постачальників або дії людей, які використовують послуги від нашого імені тощо. Назви продуктів і послуг, фотографії, графіки, відео, логотипи, гасла тощо, розміщені на сайті, становлять вміст сайту. Заборонено змінювати, копіювати, відтворювати, завантажувати, передавати, розповсюджувати, поширювати, відчужувати, публікувати, транслювати, створювати похідні роботи або зберігати вміст сайту і послуг для інших цілей, окрім як визначено цими правилами. Вміст сайту є інтелектуальною власністю власника сайту.

  Оновлення

  Час від часу можлива зміна вищевказаних правил. Актуальними залишаються ті умови, що опубліковані на цій сторінці.

  Общие Условия и правила

  Общие условия и правила устанавливают, на каких условиях пользоваться нашим сайтом и сервисами.

  Возраст пользователя

  Чтобы воспользоваться нашими услугами и сайтом, необходимо достичь совершеннолетия или согласия родителей или опекунов. Если мы не уверены в соблюдении указанных условий, мы можем потребовать подтверждения совершеннолетия или согласия родителей или опекунов.

  Конфиденциальность

  Мы просим предоставить только ту информацию, которая необходима для предоставления услуг. При необходимости мы можем запросить дополнительные данные.

  Мы постоянно следим за безопасностью Ваших данных. Выполняем необходимые операции для надежной защиты информации.

  Сайт

  Сайт разработан для продвижения услуг и связи с нами. На страницах можно использовать ссылки на другие ресурсы. Это сделано для Вашего удобства, содержание сторонних порталов мы не контролируем, поэтому с правилами их использования рекомендуем ознакомиться отдельно.

  Услуги

  Наши услуги направлены на перенос Ваших данных на облачные серверы. Любой сервис предоставляется по договору с нашей компанией.

  Услуги направлены на использование в целях не запрещенных национальным и международным законодательством.

  Услуги характеризуются: целью применения; местом размещения серверов; уровнем гарантированной доступности; возможностью выбора серверной операционной системы; возможностью аренды лицензий на программное обеспечение; способом взаимодействия; уровнем обслуживания; возможностью дополнительного расширения, стоимостью и т.д.

  Использование любого сервиса платное.

  Оплата услуг производится на условиях 100% предоплаты.

  Условия

  Мы оставляем за собой право использовать ваш отзыв для популяризации сайта.

  Мы не несем ответственности за Ваши действия, действия сторонних поставщиков или действия людей, использующих услуги от нашего имени.

  Названия продуктов и услуг, фотографии, графики, видео, логотипы, лозунги и т.д., размещенные на сайте, составляют содержимое сайта.

  Запрещено изменять, копировать, воспроизводить, загружать, передавать, распространять, распространять, отчуждать, публиковать, транслировать, создавать производные работы или сохранять содержимое сайта и услуг для других целей, кроме как определено настоящими правилами.

  Содержимое сайта является интеллектуальной собственностью владельца сайта.

  Обновление

  Иногда возможно изменение вышеуказанных правил. Актуальными остаются условия, опубликованные на этой странице.

  General Terms and Conditions

  The General Terms and Conditions set out the conditions under which you can use our site and services.

  Age of User

  To use our services and site, you must be of legal age or have the consent of a parent or guardian. If we are unsure of these conditions, we may require proof of age or parental or guardian consent.

  Privacy

  We ask for only such information as is necessary to provide the services. We may ask for additional information as needed.

  We constantly monitor the security of your data. We perform the necessary operations to keep your information secure.

  Website

  The website is designed to promote our services and communicate with us. It is possible to use links on the pages to other resources. This is done for your convenience, we do not control the content of third-party portals, so we recommend you to read the rules of their use separately.

  Services

  Our services are aimed at moving your data to cloud servers. Any service is provided under contract with our company.

  The services are intended to be used for purposes not prohibited by national and international legislation.

  Services are characterized by: purpose of use; location of servers; level of guaranteed availability; ability to choose server operating system; ability to rent software licenses; method of interaction; level of service; possibility of additional expansion, cost, etc.

  Use of any service is paid.

  Payment for services is made on condition of 100% prepayment.

  Terms and conditions

  We reserve the right to use your feedback to promote the site.

  We are not responsible for your actions, the actions of third party vendors, or the actions of people using services on our behalf.

  Product and service names, photos, graphics, videos, logos, slogans, etc. posted on the site constitute the content of the site.

  You may not modify, copy, reproduce, download, transmit, distribute, disseminate, alienate, publish, broadcast, create derivative works or store the content of the site and services for any purpose other than as defined in these rules.

  Site content is the intellectual property of the site owner.

  Updating

  The above rules may be amended from time to time. The terms and conditions published on this page remain valid.