Написати нам
 • en
 • ru
 • ua
  • Home
  • Політика конфіденційності

  Політика конфіденційності

  Хто ми

  Наша адреса сайту: https://hosting.a4.com.ua.

  Коментарі

  Якщо відвідувач залишає коментар на сайті, ми збираємо дані зазначені в формі коментаря, а також IP адреса відвідувача і дані user-agent браузера з метою визначення спаму.

  Анонімізувати рядок створювана з вашої адреси email ( “хеш”) може надаватися сервісу Gravatar, щоб визначити чи використовуєте ви його. Політика конфіденційності Gravatar доступна тут: https://automattic.com/privacy/. Після схвалення коментаря ваше зображення профілю буде видимим публічно в контексті вашого коментаря.

  Медіафайли

  Якщо ви зареєстрований користувач і завантажуєте фотографії на сайт, вам можливо слід уникати завантаження зображень з метаданими EXIF, так як вони можуть містити дані вашого місця розташування по GPS. Відвідувачі можуть отримати цю інформацію скачавши зображення з сайту.

  Кукі

  Якщо ви залишаєте коментар на нашому сайті, ви можете включити збереження вашого імені, адреси email і веб в куки. Це робиться для вашої зручності, щоб не заповнювати дані знову при повторному коментуванні. Ці кукі зберігаються протягом одного року.

  Якщо у вас є обліковий запис на сайті і ви ввійдете в неї, ми встановимо тимчасовий куки для визначення підтримки куки вашим браузером, куки не містить ніякої особистої інформації і віддаляється при закритті вашого браузера.

  При вході в обліковий запис ми також встановлюємо кілька куки з даними входу і настройками екрану. Кукі входу зберігаються протягом двох днів, куки з настройками екрану – рік. Якщо ви виберете можливість “Запам’ятати мене”, дані про вхід будуть зберігатися протягом двох тижнів. При виході з облікового запису куки входу будуть видалені.

  При редагуванні або публікації статті в браузері буде збережений додатковий куки, він не містить персональних даних і містить тільки ID записи відредагованою вами, закінчується через 1 день.

  Вбудоване вміст інших вебсайтів

  Статті на цьому сайті можуть включати вбудовується вміст (наприклад відео, зображення, статті та ін.), Подібне вміст поводиться так само, як якби відвідувач зайшов на інший сайт.

  Ці сайти можуть збирати дані про вас, використовувати куки, впроваджувати додаткове відстеження третьою стороною і стежити за вашим взаємодією з впровадженим вмістом, включаючи відстеження взаємодії, якщо у вас є обліковий запис і ви авторизувалися на тому сайті.

  З ким ми ділимося вашими даними

  Якщо ви запросите скидання пароля, ваш IP буде вказано в email-повідомленні про скидання.

  Як довго ми зберігаємо ваші дані

  Якщо ви залишаєте коментар, то сам коментар і його метадані зберігаються невизначено довго. Це робиться для того, щоб визначати і схвалювати наступні коментарі автоматично, замість розміщення їх в чергу на схвалення.

  Для користувачів з реєстрацією на нашому сайті ми зберігаємо ту особисту інформацію, яку вони вказують в своєму профілі. Всі користувачі можуть бачити, редагувати або видалити свою інформацію з профілю в будь-який час (крім імені користувача). Адміністрація веб також може бачити і змінювати цю інформацію.

  Які у вас права на ваші дані

  При наявності облікового запису на сайті або якщо ви залишали коментарі, то ви можете запросити файл експорту персональних даних, які ми зберегли про вас, включаючи надані вами дані. Ви також можете вимагати видалення цих даних, це не включає дані, які ми зобов’язані зберігати в адміністративних цілях, згідно із законом або цілях безпеки.

  Куди ми відправляємо ваші дані

  Коментарі користувачів можуть перевірятися автоматичним сервісом визначення спаму.

  Политика конфиденциальности

  Кто мы

  Наш адрес сайта: https://hosting.a4.com.ua.

  Комментарии

  Если посетитель оставляет комментарий на сайте, мы собираем данные, указанные в форме комментария, а также IP адрес посетителя и данные user-agent браузера с целью определения спама.

  Анонимизировать строку создаваемого с вашего адреса email (“хэш”) может предоставляться сервису Gravatar, чтобы определить используете ли вы его. Политика конфиденциальности Gravatar доступна здесь: https://automattic.com/privacy/. После одобрения комментария ваше изображение профиля будет видимо публично в контексте вашего комментария.

  Медиафайлы

  Если вы зарегистрированный пользователь и загружаете фотографии на сайт, вам возможно следует избегать загрузки изображений с метаданными EXIF, так как они могут содержать данные вашего местоположения по GPS. Посетители могут получить эту информацию скачав изображение с сайта.

  Куки

  Если вы оставляете комментарий на нашем сайте, вы можете включить сохранение вашего имени, адреса email и веб в cookie. Это делается для вашего удобства, чтобы не заполнять данные снова при повторном комментировании. Эти cookie хранятся в течение одного года.

  Если у вас есть аккаунт на сайте и вы войдете в нее, мы установим временный cookie для определения поддержки cookie вашим браузером, cookie не содержит никакой личной информации и удаляется при закрытии вашего браузера.

  При входе в аккаунт мы также устанавливаем несколько куки с данными входа и настройками экрана. Cookies входа сохраняются в течение двух дней, cookie с настройками экрана – год. Если вы выберете возможность “Запомнить меня”, данные о входе будут храниться в течение двух недель. При выходе из аккаунта куки входа будут удалены.

  При редактировании или публикации статьи в браузере будет сохранен дополнительный куки, он не содержит персональных данных и содержит только ID записи отредактированной вами, истекающей через 1 день.

  Встроенное содержимое других веб-сайтов

  Статьи на этом сайте могут включать встраиваемое содержимое (например, видео, изображения, статьи и др.). Подобное содержимое ведет себя так же, как если бы посетитель зашел на другой сайт.

  Эти сайты могут собирать данные о вас, использовать cookie, внедрять дополнительное отслеживание третьей стороной и следить за вашим взаимодействием с внедренным содержимым, включая отслеживание взаимодействия, если у вас есть аккаунт и вы авторизировались на том сайте.

  С кем мы делимся вашими данными

  Если вы запросите сброс пароля, ваш IP будет указан в email-сообщении о сбросе.

  Как долго мы храним ваши данные

  Если вы оставляете комментарий, то сам комментарий и его метаданные сохраняются неопределенно долго. Это делается для того, чтобы определять и одобрять следующие комментарии автоматически вместо размещения их в очередь на одобрение.

  Для пользователей с регистрацией на нашем сайте мы сохраняем личную информацию, которую они указывают в своем профиле. Все пользователи могут видеть, редактировать или удалить информацию из профиля в любое время (кроме имени пользователя). Администрация Интернет также может видеть и изменять эту информацию.

  Какие у вас права на ваши данные

  При наличии учетной записи на сайте или если вы оставляли комментарии, то вы можете запросить файл экспорта персональных данных, которые мы сохранили о вас, включая предоставленные вами данные. Вы также можете требовать удаления этих данных, это не включает данные, которые мы обязаны хранить в административных целях по закону или целям безопасности.

  Куда мы отправляем ваши данные

  Комментарии пользователей могут проверяться автоматическим сервисом определения спама.

  Privacy Policy

  Who we are

  Our website address is https://hosting.a4.com.ua.

  Comments

  If a visitor leaves a comment on the site, we collect the data on the comment form as well as the visitor’s IP address and browser user-agent data for spam detection purposes.

  An anonymizing string generated from your email address (“hash”) may be provided to the Gravatar service to determine whether you use it. The Gravatar privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. Once your comment has been approved, your profile image will be visible publicly in the context of your comment.

  Media files

  If you are a registered user and upload photos to the site, you might want to avoid uploading images with EXIF metadata because they may contain your GPS location data. Visitors can get this information by downloading the image from the site.

  Cookies

  If you leave a comment on our site, you can have your name, email address and web saved in a cookie. This is done for your convenience so that you do not have to fill in the data again when you comment again. These cookies are stored for one year.

  If you have an account on the site and log in, we will set a temporary cookie to determine if your browser supports the cookie, the cookie does not contain any personal information and is deleted when you close your browser.

  When you log into your account, we also set several cookies with your login information and screen settings. The login cookie lasts for two days, the screen settings cookie lasts for a year. If you choose the “Remember me” option, login data is stored for two weeks. When you log out of your account, the login cookie will be deleted.

  When you edit or publish an article, an additional cookie will be stored in your browser, it does not contain personal data and only contains the ID of the entry you edited, expiring after 1 day.

  Embedded content from other websites

  Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Such content behaves just as if the visitor had gone to another site.

  These sites may collect data about you, use cookies, implement additional third party tracking and monitor your interactions with embedded content, including tracking your interactions if you have an account and are logged in to that site.

  Who we share your data with

  If you request a password reset, your IP will be listed in the reset email.

  How long we keep your data

  If you leave a comment, the comment itself and its metadata are stored indefinitely. This is done to detect and approve the following comments automatically instead of placing them in the approval queue.

  For users with a registration on our site, we save the personal information they provide in their profile. All users can see, edit or delete profile information at any time (except for username). The web administration can also see and change this information.

  What rights do you have to your information

  If you have an account on the site or if you have left comments, you can request an export file of the personal data we have stored about you, including the data you have provided. You may also request deletion of this data, this does not include data that we are required to retain for administrative purposes by law or for security purposes.

  Where we send your data

  User comments may be checked by an automated spam detection service.